Vervoersvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE DIENSTEN.

Vervoersvoorwaarden

Belangrijk

 • Relatie. Wij zijn een erkend tussenpersoon van de Transco’s.  Wij introduceren U bij de Transco’s, waarna zij Uw Rit zullen verzorgen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 • Controleer Uw gegevens. Dubbelcheck alle gegevens in Uw Reisbevestiging.
 • Zet uw telefoon aan. Zorg ervoor dat Uw telefoon vóór de Ophaaltijd aan staat, zodat U bereikbaar bent.
 • Plan. Zorg ervoor dat U voldoende tijd hebt om op uw Afleverpunt te komen. De geschatte Rittijden houden geen rekening met verkeersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden (bijv. wanneer U moet inchecken voor uw Primaire Reis).
 • Te laat? De Chauffeur wacht! Bij Uw Reis wordt rekening gehouden met wachttijd; zie Uw Reisbevestiging voor gegevens van Uw toegestane wachttijd.
 • Beoordeel Ons – zodat Wij Onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.
 1. Definities

Woorden, zinnen en afkortingen die in deze Vervoersvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de hieronder vermelde betekenis. Woorden, zinnen en afkortingen die in deze Vervoersvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven maar die hieronder niet zijn gedefinieerd, hebben hun gebruikelijke betekenis. 

 • Chauffeur” – de persoon die de Rit uitvoert en die in dienst is van of optreedt namens de Transco.
 • Afleverpunt” – de eindbestemming waar de Rit zal eindigen, zoals vermeld in de Reis.
 • Reis” – een reservering voor Vervoersdiensten.
 • Ophaallocatie” – de locatie waar de Reiziger en de Chauffeur elkaar volgens afspraak op de Ophaaltijd zullen ontmoeten en waar de Rit aanvangt, zoals vermeld in de Reis.
 • Ophaaltijd” – de datum en het tijdstip waarop de Reiziger en de Chauffeur elkaar volgens afspraak op de Ophaallocatie zullen ontmoeten en waarop de Reis aanvangt, zoals vermeld in de Reis.
 • Platform(s)” – de technologie van Taxi2Airport die ervoor zorgt dat U in contact wordt gebracht met de Transco/Chauffeur.
 • Primaire Reis”- het belangrijkste deel van de rit over land, door de lucht of over water voorafgaand aan of volgend op een Rit. 
 • Rit” – het vervoer van de Ophaallocatie naar het Afleverpunt.
 • Diensten” – de diensten die Wij aan U aanbieden, daaronder begrepen Uw introductie bij de Transco’s en het verstrekken en onderhouden van het Platform, de Reizigersassistentie en de communicatie tussen U, de Transco en de Chauffeur, en betaaldiensten.
 • Taxi2Airport”, ook aangeduid als “Wij/WeOns/Onze” – Taxi2Airport.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65145615 en gevestigd aan de Amsteldijk 216 in 1079 LK Amsterdam. Btw-identificatienummer: NL855998118B01. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65145615.
 • Voorwaarden” – deze Vervoersvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden voor Reizigers.
 • Transco” – de onafhankelijke externe vervoersonderneming die de Vervoersdiensten aanbiedt.
 • Vervoersdiensten” – de vervoersdiensten die de Transco’s op eigen naam aan U en de Reizigers aanbieden.
 • Vervoersvoorwaarden” – deze voorwaarden die van toepassing zijn op het aanbieden van de Vervoersdiensten.
 • Reiziger(s)” – de perso(o)n(en) die de Rit daadwerkelijk maakt/maken.
 • Vervoersvoorwaarden voor Reizigers”– de voorwaarden die van toepassing zijn op het aanbieden van de Diensten. 
 • Voertuig(en)” – de voertuigen die door de Transco worden gebruikt bij het aanbieden van de Vervoersdiensten.
 • 2.0 Contractuele relatie tussen U en ons
 • 2.1 De Gebruiksvoorwaarden voor Reizigers zijn van toepassing op de Diensten. 
 • 2.2 Met betrekking tot de Vervoersdiensten geldt dat U, wanneer U een Reis maakt, een afzonderlijke overeenkomst aangaat tussen U en de desbetreffende Transco. Deze Transportvoorwaarden zijn van toepassing op die overeenkomst tussen U en de Transco
 • 2.3 Wij kunnen deze Vervoersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en Wij adviseren U Onze website en Ons Platform regelmatig te raadplegen om te zien of er wijzigingen in de Voorwaarden zijn doorgevoerd die van toepassing zijn op U en/of een Reiziger. Wij kunnen U Onze bijgewerkte Vervoersvoorwaarden ook per e-mail toesturen. Door na die wijziging gebruik te blijven maken van Onze Vervoersdiensten bevestigt U in te stemmen met deze gewijzigde Vervoersvoorwaarden.
 • 3.0 Wat Wij doen
  • 3.1 Wij verstrekken de gegevens van de Reis, waaronder Uw contactgegevens en de gegevens inzake de Ophaallocatie en het Afleverpunt, aan de Transco.
  • 3.2 Bij Vervoersdiensten verstrekken Wij U vóór de Ophaaltijd de contactgegevens van de Transco (en waar mogelijk van de Chauffeur).
  • 3.3 Als U Vervoersdiensten boekt, zullen Wij trachten ervoor te zorgen dat de Transco het Voertuig toewijst waarom in de Reis is verzocht. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor wat betreft merk en model. Indien er sprake is van een Voertuig van een lagere klasse waarvoor een lager tarief geldt, zullen Wij het verschil aan u restitueren.
  • 3.4 Wanneer U een gedeelde shuttle boekt, zullen de shuttles andere passagiers met andere Ophaallocaties of Afleverpunten ophalen of brengen, zodat er op weg naar uw Afleverpunt meerdere stops zullen worden gemaakt. U dient Uw Ophaaltijd nogmaals te bevestigen, aangezien de shuttle volgens een vast schema rijdt. Wij adviseren U om 24 uur vóór de Ophaaltijd de juiste Ophaaltijd te controleren door contact op te nemen met de desbetreffende Transco of Chauffeur via de contactgegevens in Uw Reisbevestiging.
 • 4.0 Wat U moet doen
  • 4.1 Handelen in overeenstemming met de wet en met respect. U dient alle toepasselijke wetgeving na te leven en het is U niet toegestaan Vervoersdiensten voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld het smokkelen of vervoeren van verboden middelen). U verklaart Ons Uw medewerking te zullen verlenen en Ons de relevante informatie te verstrekken waarom Wij redelijkerwijs verzoeken, met betrekking tot Onze controles ter bestrijding van fraude en witwassen. U dient de Chauffeur te allen tijde met respect te bejegenen en het is U niet toegestaan overlast te veroorzaken, schade aan eigendommen toe te brengen of zich anderszins ongepast te gedragen tegen de Chauffeur of andere medewerkers van de Transco. Het is U niet toegestaan contact met de Chauffeur of de Transco op te nemen voor andere doeleinden dan de Vervoersdienst. 
  • 4.2 Uw gegevens controleren. Voor Vervoersdiensten dient U ervoor te zorgen dat U Ons volledige en juiste gegevens voor Uw Reis hebt verstrekt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de juiste tijden voor de Ophaaltijd (lokale tijd), de Ophaallocatie, het Afleverpunt en, waar van toepassing, nummers en tijden in verband met Uw Primaire Reis (zoals vluchtnummers). U dient Uw Reisgegevens in de Reisbevestiging te controleren op volledigheid en juistheid.
  • 4.3 Op tijd zijn. Voor Vervoersdiensten dient U ervoor te zorgen dat de Reizigers zich op de Ophaaltijd op de Ophaallocatie bevinden. In het geval van een wijziging in Uw Primaire Reis waarop U geen invloed hebt, geldt dat de Transco de Ophaaltijd zal aanpassen, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen, op voorwaarde dat U de gegevens van Uw Primaire Reis ten minste 24 uur vóór de Ophaaltijd aan Ons hebt doorgegeven. Als U een vertraging verwacht van meer dan een uur of als U de Chauffeur op de Ophaallocatie niet kunt vinden, dient U contact op te nemen met de Chauffeur (of als U de Chauffeur niet kunt bereiken, met Onze klantenservice). In het geval van annulering of omleiding van Uw vlucht kan het zijn dat de Transco Uw Reis niet kan uitvoeren; in dat geval dient U contact op te nemen met Onze klantenservice. 
  • 4.4 Contactgegevens verstrekken. U dient Ons geldige en actuele contactgegevens te verstrekken zodat Wij en/of de Transco (of de Chauffeur) contact met U kunnen opnemen en U informatie kunnen verstrekken over Uw Reis.
  • 4.5 Leeftijdsbeperking. U garandeert en verklaart dat U ten minste 18 jaar bent en dat Reizigers jonger dan 18 worden vergezeld door een volwassene.
  • 4.6 In staat zijn om te reizen. De Transco, al dan niet via een Chauffeur of andere medewerker van de Transco, behoudt zich in redelijkheid het recht voor om te weigeren de Vervoersdiensten aan te bieden aan personen die niet geschikt worden geacht om te reizen, of aan personen die zich misdragen, onder invloed verkeren, minderjarig zijn, of als vervoer van die Reizigers en/of bagage ertoe kan leiden dat de Chauffeur of de Transco toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid overtreedt of dat er schade kan worden toegebracht aan het Voertuig. Wij zijn niet aansprakelijk voor de afhandeling van eventuele reisafspraken, restituties, compensaties of andere kosten die U en/of Reizigers in die omstandigheden maken.
  • 4.7 De juiste Voertuigklasse en extra opties kiezen. 
   • 4.7.1 Als U gebruik maakt van de Vervoersdiensten dient U (de juiste klasse) Voertuig voor Uw behoeften te kiezen. Bij het kiezen van (de klasse van) Uw Voertuig dient U rekening te houden met het aantal Reizigers dat met het Voertuig reist en de grootte van de benodigde bagageruimte, en dient U te controleren of het Voertuig aan Uw behoeften voldoet. Dit geldt met name wanneer U reist met wandelwagens, huisdieren, extra bagage en/of bagage met afwijkende maten. 
   • 4.7.2 Kinder- en babystoeltjes worden door de Transco verstrekt als dat in de Reisbevestiging is bevestigd.
  • 4.8 U dient ervoor te zorgen dat alle Reizigers deze Voorwaarden naleven. U dient ervoor te zorgen dat de Reizigers alle bepalingen van de Voorwaarden naleven als dat nodig of vereist is om U in staat te stellen de Voorwaarden na te leven; U bent tevens aansprakelijk voor alle handelen en nalaten van de Reizigers.
  • 4.9 Platformcontent. Alle informatie op het Platform wordt naar Ons beste weten verstrekt. Wij kunnen de volledige juistheid ervan echter niet 100% garanderen. De afbeeldingen op Onze Platforms dienen uitsluitend ter illustratie. U dient bij uitsluiting de juistheid, volledigheid en het nut van alle informatie die op Onze Platforms wordt verstrekt, zelf te controleren.
 • 5.0 Prijzen en betaling
 • 5.1 U begrijpt dat gebruikmaking van de Diensten kosten voor Vervoersdiensten met zich kan brengen (hierna: “Kosten”). Wij, als erkend incassobureau voor de Transco (als opdrachtgever), zullen Uw betaling van de toepasselijke Kosten namens de Transco faciliteren. Betaling van de Kosten langs die weg wordt geacht gelijk te zijn als rechtstreekse betaling door U aan de Transco. Kosten zijn inclusief eventueel toepasselijke wettelijk verplichte belastingen. Door U betaalde Kosten zijn definitief en komen niet voor restitutie in aanmerking, tenzij in de Voorwaarden anders is vermeld.
 • 5.2. Alle Kosten zijn onmiddellijk bij het boeken van een Reis verschuldigd en betaling ervan wordt zo snel mogelijk gefaciliteerd op basis van de door U aangegeven gewenste betaalmethode, waarna Wij U per e-mail een ontvangstbevestiging zullen sturen. Als blijkt dat Uw primaire betaalmethode is vervallen, ongeldig is of anderszins niet kan worden gebruikt, gaat U ermee akkoord dat Wij, als erkend incassobureau voor de Transco, gebruik zullen maken van een eventueel beschikbare secondaire betaalmethode.
 • 5.3. Deze betalingsstructuur is bedoeld ter volledige compensatie van de Transco voor de aangeboden Vervoersdiensten. Wij merken Uw betaling niet (gedeeltelijk) aan als fooi voor de Transco of Chauffeur. U begrijpt en verklaart dat U in het geheel niet verplicht bent een Transco of Chauffeur een fooi te geven; het staat U echter natuurlijk vrij om dat wel te doen. Het geven van fooi is vrijwillig.
 • 5.4 Er kunnen aan U en/of de Reizigers kosten in rekening worden gebracht als er tijdens de Rit wijzigingen in Uw Reis worden doorgevoerd. Die kosten dienen onmiddellijk aan de Transco of Chauffeur te worden voldaan. De Transco en/of Chauffeur kunnen onredelijke verzoeken om de Reis te wijzigen weigeren en Wij noch de Transco zijn aansprakelijk jegens U als U wijzigingen doorvoert in de Rit die niet acceptabel zijn voor de Chauffeur en/of Transco.
 • 5.5 De Transco zal U op verzoek binnen 72 uur na het verzoek een geldige btw-factuur verstrekken. 
 • 6.0 Reparatie- en schoonmaakkosten
  • 6.1 De kosten van herstel van schade aan of de noodzakelijke schoonmaak van Voertuigen en eigendommen van derden als gevolg van Uw gebruik van de Vervoersdiensten voor zover die de kosten van normale slijtage en redelijk schoonmaakwerk te boven gaan, komen voor Uw rekening. Wij of de contactpersoon van de Transco zullen contact met U opnemen inzake de betaling van die kosten, waarbij Wij de betalingen aan de Transco kunnen faciliteren.
 • 7.0 Wijzigingen in de Reis
  • 7.1 Uw Chauffeur kijkt of de gevraagde Ophaaltijd aansluit bij uw Primaire Reis (zoals vluchtnummer) zoals opgegeven in de Reis. De lokale gemiddelde tijd om van de plaats van aankomst (gate) naar de Ophaallocatie te komen (verzamelen van ingecheckte bagage, door de douane gaan, enz.) wordt opgeteld bij de oorspronkelijk geplande aankomsttijd van de Primaire Reis (met maximaal 60 minuten). U kunt de Chauffeur verzoeken langer dan die tijd te wachten. In dat geval kan de Chauffeur wachtkosten in rekening brengen. Uw Chauffeur houdt de aankomsttijd van uw Primaire Reis in de gaten. Als de geplande aankomsttijd van de Primaire Reis niet overeenkomt met de Ophaaltijd neemt de Chauffeur de geplande aankomsttijd van de Primaire Reis als uitgangspunt. 
  • 7.2 Als een Reiziger een wijziging wenst aan te brengen in Ophaallocatie of Afleverpunt, datum, tijd of Voertuigklasse dient U Uw Reis vóór het tijdstip dat door Ons in de Reisprocedure of in de Reisbevestiging is vermeld aan te passen. Er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van hoe lang van tevoren U de Reis annuleert. 
  • 7.3 Soms kan het nodig zijn om de Reis (na bevestiging) te wijzigen. In al die gevallen zullen Wij U daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen en kunt U, als de voorgestelde wijzigingen niet acceptabel zijn, de Reis annuleren zonder dat daarvoor annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het is U echter niet toegestaan de Reis te annuleren als de wijzigingen verband houden met de identiteit van de Chauffeur, de Transco of het Voertuig als die van een vergelijkbaar merk en model is. Wij mogen dergelijke wijzigingen te allen tijde doorvoeren vóór de Ophaaltijd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die U lijdt als gevolg van die wijzigingen of annulering.
 • 8.0 Annulering
  • 8.1 U kunt een Reis via het Platform kosteloos annuleren tot het tijdstip vóór de Ophaaltijd dat Wij in de Reisbevestiging hebben vermeld. Als er geen tijdstip in de Reisbevestiging is vermeld, is dit 24 uur vóór de Ophaaltijd.
  • 8.2 Als U een Reis later annuleert dan op bovengenoemd tijdstip, zal de Reis volledig in rekening worden gebracht, ongeacht of de Rit wel of niet heeft plaatsgevonden.
  • 8.3 Indien Uw Primaire Reis met meer dan 1 uur is vertraagd, mag de Chauffeur de Reis annuleren of de extra wachttijd in rekening brengen. 
  • 8.4 Wij hebben te allen tijde het recht, na beperkte of onmiddellijke kennisgeving, de Reis te annuleren of deze Voorwaarden of de Diensten te beëindigen, waaronder in het geval van doch niet beperkt tot:
   • 8.4.1 faillissement van de Transco of enig ander probleem met de Transco (Voertuigen en Chauffeurs daaronder begrepen), als gevolg waarvan Uw Reis niet kan worden uitgevoerd. In omstandigheden waarin Wij annuleren als gevolg van problemen in verband met de Transco, zullen Wij al het redelijke doen om een alternatieve regeling aan te bieden. In het geval van Vervoersdiensten waarbij Wij U 48 uur of minder vóór de Ophaaltijd in kennis stellen van annulering van de Reis, zullen alle bedragen die U reeds met betrekking tot de Reis hebt betaald aan U worden gerestitueerd; of
   • 8.4.2 het door U niet naleven van deze voorwaarden.
 • 9.0 Beperking aansprakelijkheid
  • 9.1 Onze aansprakelijkheid jegens U en Reizigers in verband met de Diensten is zoals uiteengezet in Onze Gebruiksvoorwaarden voor Reizigers. U erkent en verklaart dat elke Reis wordt overeengekomen tussen U en de desbetreffende Transco en dat Wij geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot (on)kosten, schulden (waaronder belastingschulden), letsel, directe, indirecte en gevolgschade, vorderingen, eisen, procedures en/of kosten van rechtsbijstand die door U of de Reiziger zijn geleden of gemaakt als gevolg van of in verband met een Reis, Rit en/of de Vervoersdiensten. 
  • 9.2 Onder voorbehoud van artikel 9.4 is de Transco niet aansprakelijk jegens U of een Reiziger, uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), niet-nakoming van enig toepasselijk recht of anderszins voor indirecte schade van welke aard dan ook, al dan niet voortvloeiend uit enige andere schade of enig ander verlies dat door U of een Reiziger wordt geleden. Voorts is de Transco niet aansprakelijk voor gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van goodwill of gevolgschade of kosten.
  • 9.3 Eventuele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het aanbieden van de Vervoersdiensten door Transco en/of de Chauffeur berust uitsluitend bij de Transco. Onder voorbehoud van artikel 9.4 geldt dat de totale aansprakelijkheid van de Transco jegens U en eventuele Reizigers, ongeacht hoe deze ontstaat uit hoofde van de Voorwaarden of met betrekking tot een Reis of Rit, de betaalde Kosten voor de Reis in geen geval zal overschrijden.
  • 9.4 Niets in deze Voorwaarden houdt een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid in voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de aansprakelijke partij, of (ii) fraude of frauduleuze onjuiste weergave, of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten op grond van toepasselijk recht.
  • 9.5 Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld, geldt dat er geen enkele verklaring, garantie of toezegging wordt gedaan in verband met de Diensten of Vervoersdiensten. Alle impliciete verklaringen, voorwaarden of garanties en alle verklaringen, voorwaarden of garanties die op grond van de wet, gewoonterecht of anderszins in deze Voorwaarden zijn opgenomen, worden alle uitgesloten voor zover dat wettelijk is toegestaan. Wij zijn met name niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Diensten en Vervoersdiensten geschikt zijn voor Uw doel (dit behoort uitsluitend tot Uw verantwoordelijkheid).
 • 10.0 Restitutiebeleid
  • 10.1 U erkent en accepteert dat, in het geval van een gemiste Rit doordat:
   • 10.1.1 u een onjuiste Ophaallocatie, Ritgegevens (zoals het aantal Reizigers of juiste Voertuigklasse voor het aantal Reizigers en de hoeveelheid bagage), Primaire Reisgegevens of onjuiste contactgegevens hebt verstrekt;
   • 10.1.2 de Chauffeur of de Transco om wat voor reden dan ook geen contact met U kan opnemen;
   • 10.1.3 de Reizigers zich niet op de Ophaaltijd of vóór het einde van bovengenoemde wachttijden op de Ophaallocatie bevinden;
   • 10.1.4 de Reizigers onredelijke wijzigingen verlangen voor wat betreft de Ophaaltijd of de Rit;
   • 10.1.5 u en/of de Reizigers het hiervoor in artikel 5.1 bepaalde niet naleven; of
   • 10.1.6 andere oorzaken die aan U of de Reizigers zijn toe te rekenen; U geen recht hebt op enige restitutie in verband met de Reis en dat Wij, de Chauffeur en de Transco in geen geval aansprakelijk zijn jegens U of enige Reiziger met betrekking tot de gemiste Rit of de Reis.
 • 10.2 Als de Chauffeur niet op de Ophaaltijd (of op een andere door U en de Chauffeur afgesproken tijd) op de Ophaallocatie aanwezig is (anders dan als gevolg van omstandigheden die buiten Onze of zijn redelijke invloedssfeer liggen) geldt dat U, mits U deze Voorwaarden hebt nageleefd, om restitutie kunt verzoeken. Wij zullen Uw verzoek om restitutie naar behoren onderzoeken en U verklaart Ons tijdens Ons onderzoek Uw medewerking te zullen verlenen. Als Uw verzoek om restitutie wordt geaccepteerd, zal het zo snel mogelijk in behandeling worden genomen. Het is mogelijk dat de Chauffeur, als gevolg van het verkeer of vertragingen tijdens een eerdere rit, enige vertraging ondervindt. In dat geval zal de Chauffeur U daarvan op de hoogte stellen. Wij verzoeken U namens de Transco maximaal 15 minuten vanaf de Ophaaltijd geduld te hebben. 
 • 10.3 Verzoeken om restitutie moeten binnen 14 dagen na de Ophaaltijd worden ingediend. Wij kunnen verzoeken om restitutie die na 14 dagen na de Ophaaltijd zijn ingediend in behandeling nemen, maar zijn daartoe echter niet verplicht.
 • 11.0 Wat als er iets fout gaat?
  • 11.1 Onze klantenservice werkt 24 uur per dag om Uw eventuele vragen of zorgen te beantwoorden. Wij verzoeken U contact met Ons op te nemen als U niet tevreden bent over enig onderdeel van uw Rit. Voor de contactmogelijkheden verwijzen Wij U naar het artikel ‘Contact’ in deze Vervoersvoorwaarden, het Platform en de Reisbevestiging.
  • 11.2 Om Uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, hebben Wij de volgende gegevens nodig: uw Reiscode, contactgegevens, en een volledig relaas van wat zich heeft afgespeeld. Wij doen Ons best om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Als u ondersteunend bewijs kunt verstrekken zal dit Ons onderzoek zeker bespoedigen.
  • 11.3 Wij streven ernaar om geschillen in der minne te schikken. Indien dat echter niet mogelijk blijkt en voor zover dat is toegestaan op grond van toepasselijk recht, is op de geschillenbeslechting Nederlands recht van toepassing en worden eventuele geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • 12.0 Algemeen
  • 12.1 Overmacht. Wij noch de Transco zijn aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van de Vervoersdiensten indien en voor zover die gebreken of vertragingen direct of indirect het gevolg zijn van brand, overstromingen, natuurelementen, oorlogsdaden, terrorisme of burgerlijke onrust, overheidshandelen en/of -beperkingen, stakingen of een tekort aan arbeidskrachten, epidemieën of pandemieën of andere oorzaken die buiten de redelijke invloedssfeer van Ons en/of de Transco liggen. In dat geval zullen Wij U daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
  • 12.2 Fraude. In bepaalde omstandigheden waarin Wij op de hoogte zijn gesteld of gegronde redenen hebben om te vermoeden dat de Vervoersdiensten zijn afgenomen door middel van frauduleuze of illegale activiteiten, kunnen Wij een lopende of bevestigde Reis annuleren. In het geval van annulering van een Reis zullen Wij eventueel door U betaalde Kosten restitueren. Als Wij een Reis annuleren in overeenstemming met dit artikel kunnen Wij U de reden van die annulering mededelen, tenzij die mededeling zou leiden tot (a) het voorkomen of hinderen van de opsporing of voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, of (b) in strijd zou zijn met enig toepasselijk recht. Als U van mening bent dat Wij Uw Reis ten onrechte hebben geannuleerd, kunt U contact opnemen met Onze klantenservice.
  • 12.3 Voor alle duidelijkheid geldt dat niets in deze Voorwaarden anderen dan de Transco recht geeft op voordelen of rechten op grond van toepasselijk recht.
 • 13.0 Contact
  • 13.1 Als U vragen hebt over de Diensten, aarzelt U dan niet contact met Ons op te nemen. Wij merken op dat alle correspondentie aan het e-mailadres zal worden gezonden dat U tijdens het Reisproces hebt opgegeven, ook wanneer een derde feitelijk voor de Diensten betaalt.
  • 13.2 Voor klantenservice en vragen over Uw Reis kunt U contact opnemen met Onze klantenservice via Onze klantenservicepagina.