Algemene Voorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE DIENSTEN

Gebruiksvoorwaarden voor Reizigers

 • 1.0 Inleiding
  • 1.1 Woorden, zinnen en afkortingen die in deze Gebruiksvoorwaarden voor Reizigers (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden‘) met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de hieronder vermelde betekenis. Woorden, zinnen en afkortingen die in deze Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven maar niet zijn gedefinieerd hebben hun gebruikelijke betekenis.
 • Chauffeur – de persoon die de Rit uitvoert en die in dienst is van of optreedt namens de Transco.
 • Account – Uw persoonlijke account voor het maken en beheren van Reizen. 
 • IE-rechten – alle geregistreerde en niet-geregistreerde (en al dan niet voor registratie vatbare) intellectuele en industriële eigendomsrechten die als zodanig in enig rechtsgebied zijn erkend, daaronder begrepen: 
  • octrooirechten, gebruiksmodellen, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfs- en handelsnamen en rechten op domeinnamen, logo’s, “get-up”-modellen (daaronder begrepen alle daaraan gerelateerde of verbonden goodwill), auteursrechten, databankrechten; en
  • alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten ter bescherming van uitvindingen, ontdekkingen, technologie, knowhow, handelsgeheimen, expertise, methodes of creatieve, artistieke of industriële werken of informatie,

tezamen met alle huidige en toekomstige aanvragen en depots inzake dergelijke merken en rechten ergens ter wereld en het recht om eerdere inbreuken daarop te handhaven.

 • Reis – een reservering voor Vervoersdiensten.
 • Platform – de technologie van Taxi2Airport die ervoor zorgt dat U in contact wordt gebracht met de Transco/Chauffeur.
 • Rit – het vervoer vanaf de Ophaallocatie, zoals gedefinieerd in de Vervoersvoorwaarden, naar het Afleverpunt, zoals gedefinieerd in de Vervoersvoorwaarden.
 • Diensten – de toegang tot en het gebruik van de Account en het Platform en de content daarvan, producten, en diensten waarmee U op voorhand Vervoersdiensten kunt boeken bij de Transco’s,
 • Taxi2Airport of “Wij/WeOns/Onze” – Taxi2Airport.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65145615 en gevestigd aan de Amsteldijk 216 in 1079 LK Amsterdam. 
 • Transco – de onafhankelijke externe vervoersonderneming die de Vervoersdiensten aanbiedt.
 • Vervoersdienst – de vervoersdienst die de Transco’s op eigen naam aan U en de Reizigers aanbieden.
 • Reiziger(s) – de perso(o)n(en) die de Rit daadwerkelijk maakt/maken.
 • U of Uw – U, degene die de Diensten gebruikt.
 • 2.0 Contractuele relatie
  • 2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Uw toegang tot en gebruik van de Diensten. 
  • 2.2 Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van het Platform bevestigt U in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden; hierdoor ontstaat een directe contractuele relatie tussen U en Ons met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Als U niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, hebt U geen recht op toegang tot het Platform of gebruik van de Diensten. 
  • 2.3 U erkent dat Wij geen Vervoersdiensten aanbieden en dat Wij niet functioneren als aanbieder van vervoer. Alle Vervoersdiensten worden aangeboden door onafhankelijke externe aanbieders, de Transco’s.  
  • 2.4 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in op het moment waarop Wij die bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden publiceren. Door na die wijziging toegang te blijven verkrijgen tot of gebruik te blijven maken van de Diensten bevestigt U in te stemmen met deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
 • 3.0 Dienst en licentie
  • 3.1 Onder voorbehoud van naleving door U van deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen Wij U een beperkte, niet-exclusieve, niet voor sublicentiëring vatbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor (i) het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van de Diensten op Uw privé-apparaat, uitsluitend in verband met het maken van Reizen, en (ii) het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van content, informatie en bijbehorende materialen die door middel van de Diensten ter beschikking worden gesteld. Wij en/of Onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend.
  • 3.2 De Diensten en alle IE-rechten daarop zijn en blijven eigendom van Ons of Onze licentiegevers. Noch deze Gebruiksvoorwaarden noch Uw gebruik van de Diensten houden de overdracht of het verlenen aan U in van rechten op of met betrekking tot de Diensten, behoudens de hierboven verleende beperkte licentie.
 • 4.0 Beperkingen
  • 4.1 Het is u niet toegestaan: 
 • aanduidingen van IE-rechten van enig deel van de Diensten te verwijderen; 
 • de Diensten te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, ze te distribueren, te (sub)licentiëren, te verhuren, te verkopen, over te dragen, openbaar te vertonen, te verzenden, te streamen, uit te zenden of anderszins te exploiteren, behoudens voor zover dat uitdrukkelijk door Ons is toegestaan; 
 • het Platform te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren, behoudens voor zover dat is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 
 • enig deel van de Diensten te spiegelen, te framen of ernaar door te linken; 
 • programma’s of scripts op de markt te (doen) brengen ten behoeve van het scrapen, indexeren, inventariseren, of anderszins dataminen van enig deel van het Platform, of de werking en/of functionaliteit van enig aspect van het Platform onnodig te belasten of te hinderen;
 • te trachten onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Diensten of daaraan gerelateerde systemen of netwerken of enig aspect daarvan nadelig te beïnvloeden;
 • het Platform te gebruiken om overlast, irritatie of ongemak te veroorzaken of om nep-Reizen te maken; of
 • de Dienst of de Platforms te gebruiken voor andere doeleinden dan het afnemen van Vervoersdiensten.
 • 5.0 Uw gebruik van de Diensten
  • 5.1 Om de meeste aspecten van de Diensten te kunnen gebruiken, kunt u een Account aanmaken. Bij het aanmaken van een Account kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens en documentatie moet verstrekken, zoals nader aangegeven bij het registratieproces. U verklaart juiste, volledige en actuele gegevens in Uw Account te zullen aanhouden. 
  • 5.2 Wij verwerken Uw persoonsgegevens in verband met de Diensten in overeenstemming met Ons Privacybeleid voor Klanten, dat te vinden is op het Platform. 
  • 5.3 Als U niet de juiste, volledige en actuele Accountgegevens aanhoudt, is het mogelijk dat U geen toegang kunt verkrijgen tot en geen gebruik kunt maken van de Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle activiteit die plaatsvindt via Uw Account, en U verklaart de beveiliging en geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Uw Account te allen tijde in stand te zullen houden. 
  • 5.4 Het is U niet toegestaan om Uw Account over te dragen aan andere (rechts)personen of om andere (rechts)personen toegang te verlenen tot Uw Account.
  • 5.5 Alle kosten die worden gemaakt op grond van Uw Account komen voor Uw rekening, ongeacht of U zich bewust bent van die kosten of de hoogte daarvan.  
 • 6.0 Diensten en content van derden
  • 6.1 De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld en toegankelijk zijn in samenhang met diensten en content van derden (reclame daaronder begrepen), waarover wij geen zeggenschap hebben. U erkent dat er mogelijk andere gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels van toepassing zijn op Uw gebruik van die diensten en content van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten of diensten van zulke externe dienstverleners. 
 • 7.0 Door gebruikers verstrekte content
  • 7.1 Wij kunnen U van tijd tot tijd, geheel naar eigen inzicht, toestemming verlenen om tekstuele, audio- en/of visuele content en informatie te verstrekken, te uploaden, te publiceren of anderszins ter beschikking te stellen, daaronder begrepen opmerkingen en feedback met betrekking tot de Diensten en Vervoersdiensten, het initiëren van ondersteuningsverzoeken, en het indienen van inzendingen voor wedstrijden en acties (hierna “Gebruikerscontent”). Door U verstrekte Gebruikerscontent blijft Uw eigendom. Door Ons Gebruikerscontent te verstrekken, verleent U Ons echter een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare licentie waarvoor geen vergoeding nodig is, met het recht om die Gebruikerscontent te sublicentiëren, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te vervaardigen, deze te distribueren, openbaar te vertonen, openbaar uit te voeren, en anderszins te exploiteren, op welke wijze dan ook en in alle formats en distributiekanalen die thans bekend zijn of die hierna zullen worden ontwikkeld, zonder nadere kennisgeving aan of toestemming van U, en zonder dat Wij enige betaling verschuldigd zijn aan U of enige andere (rechts)persoon.
  • 7.2 U verklaart en garandeert dat (i) U hetzij de enig en exclusief eigenaar bent van alle Gebruikerscontent of dat U over alle rechten, licenties, toestemmingen en machtigingen beschikt die nodig zijn om Uber [**Ons?] het recht te verstrekken tot gebruik van de Gebruikerscontent zoals hierboven uiteengezet en dat (ii) noch de Gebruikerscontent noch het door U inzenden, uploaden, publiceren of anderszins ter beschikking stellen van die Gebruikerscontent noch Ons gebruik daarvan zoals in deze Voorwaarden is toegestaan, inbreuk, wederrechtelijke toe-eigening of schending zullen inhouden van de intellectuele of andere eigendomsrechten of de publiciteits- of privacyrechten van derden of zullen leiden tot overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving.
  • 7.3 Het is U niet toegestaan Gebruikerscontent te verstrekken die smadelijk, hatelijk, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig of anderszins beledigend of ongepast is, zoals Wij geheel naar eigen inzicht kunnen bepalen. Wij kunnen Gebruikerscontent te allen tijde, geheel naar eigen inzicht en om wat voor reden dan ook zonder kennisgeving aan U, beoordelen, volgen of verwijderen. Wij zijn daartoe echter niet verplicht.
 • 8.0 Communicatie
  • 8.1 Door Uw contactgegevens te verstrekken verklaart U ermee in te stemmen dat Wij, de Transco en/of de Chauffeur met U kunnen communiceren (bijvoorbeeld via Whatsapp of sms) als onderdeel van Uw gebruik van de Diensten. 
 • 9.0 Netwerktoegang en apparaten
  • 9.1 U dient zelf te zorgen voor de datanetwerktoegang die nodig is om gebruik te maken van de Diensten. Uw mobiele provider kan kosten in rekening brengen als U toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de Diensten vanaf een draadloos apparaat; die vergoedingen en kosten komen voor Uw rekening. Wij garanderen niet dat de Diensten, of enig deel daarvan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Daarnaast kunnen Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.
 • 10.0 Beperking van aansprakelijkheid
  • 10.1 De Diensten worden verstrekt op basis van ‘as is’. Wij hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Wij wijzen alle verklaringen en garanties van de hand die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld, daaronder begrepen impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Bovendien verstrekken Wij geen verklaringen of garanties inzake de betrouwbaarheid, stiptheid, kwaliteit, geschiktheid of beschikbaarheid van de Diensten of dat de Diensten ononderbroken of foutloos zijn. 
  • 10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, bijzondere, exemplarische, punitieve of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, verlies van gegevens, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen gerelateerd aan, in verband met of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten.
  • 10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, schulden of verliezen voortvloeiend uit (i) Uw gebruik van of het door U afgaan op de Diensten, (ii) het door U geen gebruik kunnen maken van of toegang kunnen verkrijgen tot Uw Account, de Diensten en (iii) afspraken tussen U en een Transco, ook niet als U op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
 • 11.0 Vrijwaring
  • 11.1 U verklaart Ons en Onze functionarissen, directeuren, werknemers en hulppersonen te zullen vrijwaren en schadeloos te zullen stellen met betrekking tot alle vorderingen, eisen, verliezen, schulden en onkosten (kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen) voortvloeiend uit of in verband met: (i) Uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van Uw Account en/of het Platform; (ii) niet-naleving of schending door U van een of meer van deze Gebruiksvoorwaarden en/of (iii) Uw schending van de rechten van derden, waaronder de Transco’s.
 • 12.0 Geschillenoplossing
  • 12.1 Wij streven ernaar om geschillen in der minne te schikken. Indien dat echter niet mogelijk blijkt en voor zover dat is toegestaan op grond van toepasselijk recht, is op de geschillenbeslechting Nederlands recht van toepassing en worden eventuele geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.