Privacybeleid

Privacy- en Cookiebeleid van T2A

Inleiding

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van Taxi2Airport.com B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65145615, gevestigd aan de Amsteldijk 216 te 1079 LK Amsterdam, (hierna “T2A” of “wij/we, ons/onze”).

Met dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna ‘beleid’) geeft T2A aan welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. Voorts staat erin vermeld welke cookies worden gebruikt. 

Dit beleid is gedateerd 1 juni 2021 en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt op basis van gewijzigde voorschriften van toezichthouders, verwerkingspraktijken of door T2A toegevoegde nieuwe functionaliteiten.  Zulke wijzigingen in het beleid zullen worden gepubliceerd op de desbetreffende website en zullen ingaan op het moment van publicatie.

In dit beleid wordt beschreven hoe T2A en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Transferz, persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit beleid geldt voor alle klanten van onze apps, websites, functies of andere diensten overal ter wereld. Dit beleid geldt met name voor alle klanten die worden vervoerd of die vervoer aanvragen, daaronder begrepen degenen die door de desbetreffende onafhankelijke aanbieders van vervoersdiensten worden vervoerd op basis van een aanvraag via T2A.

Welke persoonsgegevens T2A verzamelt en verwerkt, en hoe

T2A verzamelt:

 • gegevens die door klanten aan T2A zijn verstrekt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling en het aanmaken van een account;
 • gegevens die worden aangemaakt tijdens het gebruik van onze diensten, zoals locatie, app-gebruik; en
 • gegevens van andere bronnen, zoals partners van T2A en derden die gebruik maken van API’s van T2A.

De volgende gegevens worden door of namens T2A verzameld:

1- Gegevens die door klanten zijn verstrekt. 

Deze omvatten:

 • Klantprofiel: wij verzamelen gegevens wanneer klanten hun account bij T2A aanmaken of updaten, waaronder hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord, adres, profielfoto, betaal- of bankgegevens (daaronder begrepen bijbehorende betalingsverificatiegegevens).
 • Klantgegevens: wij verzamelen gegevens van klanten die geen klantprofiel of account aanmaken, waaronder hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, ophaallocatie en afleverpunt, betaal- of bankgegevens (daaronder begrepen bijbehorende betalingsverificatiegegevens).
 • Demografische gegevens: wij kunnen demografische gegevens over klanten verzamelen, onder meer door middel van enquêtes onder klanten. In sommige landen kunnen wij ook demografische gegevens ontvangen over klanten van derden.
 • Content van klanten: wij verzamelen de informatie die klanten verstrekken wanneer zij contact opnemen met de klantenservice van T2A, wanneer zij beoordelingen of reviews voor andere klanten geven, of wanneer zij anderszins contact opnemen met T2A. Deze kan bestaan uit feedback, foto’s of andere registraties die door klanten zijn verzameld.

2- Gegevens die worden aangemaakt tijdens het gebruik van onze diensten. 

Deze omvatten:

 • Locatiegegevens: wij verzamelen precieze of geschatte locatiegegevens vanaf mobiele apparaten van reizigers als zij ons dat toestaan. T2A verzamelt deze gegevens vanaf het tijdstip waarop een rit begint tot het moment waarop de rit eindigt, telkens wanneer de app op de voorgrond van hun mobiele apparaat actief is. Wij gebruiken deze gegevens om uw gebruik van onze apps te verbeteren, daaronder begrepen het verbeteren van ophaallocaties, het inschakelen van veiligheidsfuncties, en het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Transactiegegevens: wij verzamelen transactiegegevens in verband met het gebruik van onze diensten, waaronder het soort diensten dat wordt gevraagd of aangeboden, bestelgegevens, datum en tijd waarop de dienst is aangeboden, het in rekening gebrachte bedrag en de betaalmethode.
 • Gebruiksgegevens: wij verzamelen gegevens over hoe klanten onze diensten gebruiken. Dit betreft onder andere gegevens zoals toegangsdata en -tijden, bekeken appfuncties of pagina’s, app-crashes en andere systeemactiviteit, het type browser, en sites of diensten van derden die zijn gebruikt voordat onze diensten werden bekeken. In sommige gevallen verzamelen wij deze gegevens door middel van cookies, pixels, tags en soortgelijke trackingtechnieken waarbij unieke identificatienummers worden aangemaakt en bewaard. 
 • Communicatiegegevens: wij kunnen klanten in staat stellen om door middel van mobiele apps en websites van T2A met anderen en met T2A te communiceren. Zo kunnen wij chauffeurs en klanten in staat stellen elkaar te bellen, sms’jes of andere bestanden naar elkaar te sturen (doorgaans zonder telefoonnummers uit te wisselen). Bij het aanbieden van deze dienst kan T2A gegevens ontvangen inzake de telefoontjes, sms- of andere berichten, daaronder begrepen de datum en tijd van de berichten en de inhoud daarvan. T2A kan deze gegevens ook gebruiken voor klantenservicediensten (daaronder begrepen het oplossen van geschillen tussen klanten), voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, ter verbetering van onze producten en diensten, en voor analysedoeleinden.

3- Gegevens van andere bronnen. 

Die bronnen zijn bijvoorbeeld:

 • Feedback van klanten, zoals beoordelingen, reviews of complimenten.
 • Klanten die deelnemen aan onze aanbevelingsprogramma’s. Zo ontvangen wij, als een klant een ander aanbeveelt, de persoonsgegevens van de persoon die die klant heeft aanbevolen.
 • Houders van een T2A-account die om diensten verzoeken voor of namens andere klanten, of die die klanten in staat stellen om diensten via hun accounts te verzoeken of te ontvangen. 
 • Klanten of anderen die informatie verstrekken in verband met vorderingen of geschillen.
 • Partners van T2A via wie klanten een account bij T2A aanmaken of daar toegang toe verkrijgen, zoals aanbieders van betaaldiensten, social-mediadiensten, of apps of websites die API’s van T2A gebruiken of wier API’s T2A gebruikt.
 • Vrij toegankelijke bronnen.
 • Aanbieders van marketingdiensten.

T2A kan de gegevens die van deze bronnen zijn verzameld combineren met andere in haar bezit zijnde gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

T2A verzamelt en gebruikt gegevens om het boeken van betrouwbaar en handig vervoer en andere producten en diensten mogelijk te maken. Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens ook:

 • om de veiligheid en beveiliging van onze klanten en diensten te verbeteren;
 • om klantenservice te verlenen;
 • voor onderzoek en ontwikkeling;
 • om ervoor te zorgen dat klanten en chauffeurs met elkaar kunnen communiceren;
 • om (marketing)berichten aan klanten te sturen; en/of
 • in verband met juridische procedures.

T2A verkoopt of deelt de persoonsgegevens niet met derden voor hun direct-marketingdoeleinden, behoudens met toestemming van de klant.

Voor welke doeleinden en op welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

T2A gebruikt de door haar verzamelde gegevens onder andere ten behoeve van:

1- Het aanbieden van diensten en functies. T2A gebruikt de door haar verzamelde gegevens voor het verstrekken, personaliseren, onderhouden en verbeteren van onze producten en diensten. Dit betreft mede gebruik van de gegevens voor:

 • het aanmaken en updaten van klantaccounts;
 • het faciliteren van de boeking (en het aanbieden door onafhankelijke vervoersondernemingen) van vervoersdiensten;
 • het aanbieden, verwerken of faciliteren van betalingen voor onze diensten;
 • het volgen en delen van de voortgang van ritten, met name het ophalen;
 • het inschakelen van functies waarmee klanten informatie kunnen delen, zoals reviews en beoordelingen; 
 • het verrichten van interne handelingen die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten, daaronder begrepen voor het oplossen van softwarebugs en operationele problemen; voor het analyseren, testen en onderzoeken van gegevens; en voor het volgen en analyseren van het gebruik en van activiteitstrends.

2- Veiligheid en beveiliging. Wij gebruiken persoonsgegevens onder andere om de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze diensten en klanten te bewaken. Dit omvat:

 • het gebruiken van apparaat-, locatie-, profiel-, gebruiks- en andere gegevens om fraude of onveilige activiteiten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden; en
 • het gebruiken van beoordelingen en reviews van klanten als grond voor het deactiveren van lage beoordelingen van chauffeurs.

3- Klantenservice. T2A gebruikt de door haar verzamelde informatie (daaronder begrepen opnamen van telefoongesprekken met de klantenservice met kennisgeving aan en toestemming van de klant) om klantenservice te verlenen, waaronder het:

 • doorspelen van vragen naar de juiste klantenservicemedewerker;
 • onderzoeken en afhandelen van problemen van klanten; en
 • bijhouden en verbeteren van reacties en processen van onze klantenservice.

4- Onderzoek en ontwikkeling. Wij kunnen de door ons verzamelde gegevens gebruiken voor tests, onderzoeken, analyses en productontwikkeling om de klantervaring te verbeteren. Hiermee kunnen wij de veiligheid en beveiliging van onze diensten verbeteren en naar een hoger plan tillen, ons vermogen om het gebruik van onze diensten voor illegale of ongepaste doeleinden te voorkomen verbeteren, nieuwe functies en producten ontwikkelen, en verzekerings- en financieringsoplossingen in verband met onze diensten faciliteren.

5- Mogelijk maken van communicatie. Zo kan een chauffeur een klant opbellen of een sms’je sturen om een ophaallocatie te controleren en kan een klant contact opnemen met de chauffeur om verloren eigendommen terug te krijgen.

6- Marketing. T2A kan de door ons verzamelde gegevens gebruiken om onze diensten aan onze klanten te verkopen. Dit omvat onder meer het sturen aan klanten van berichten inzake diensten, functies, promotieacties, sweepstakes, studies, enquêtes, nieuws, updates en evenementen van T2A.

Wij kunnen onze klanten ook berichten sturen over producten en diensten die door partners van T2A worden aangeboden. Ook al sturen wij klanten berichten over producten en diensten van partners van T2A, wij verkopen persoonsgegevens van klanten niet aan en delen deze niet met die partners of anderen in het kader van hun eigen direct marketing of reclame, behoudens met toestemming van de klant.

Wij kunnen de door ons verzamelde gegevens gebruiken om de door ons verstuurde marketingberichten (advertenties daaronder begrepen) te personaliseren, waaronder op basis van de locatie van de klant, eerder gebruik van de diensten van T2A, en voorkeuren en instellingen van klanten.

7- Niet-marketinggerelateerde communicatie. T2A kan de door ons verzamelde gegevens gebruiken om kwitanties te genereren en aan klanten te verstrekken, om klanten informatie te verstrekken over wijzigingen in onze voorwaarden, onze diensten of ons beleid, of om berichten te sturen anders dan berichten in het kader van marketing van de diensten of producten van T2A of haar partners.

8- Juridische procedures en wettelijke voorschriften. Wij kunnen de door ons verzamelde persoonsgegevens gebruiken om vorderingen of geschillen in verband met het gebruik van de diensten van T2A te onderzoeken of af te handelen, of zoals anderszins is toegestaan op grond van toepasselijk recht, of op verzoek van toezichthouders, overheidsinstanties en officiële onderzoeken.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend als wij een wettelijke grondslag daartoe hebben. Zo’n grondslag is bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens van klanten voor het aanbieden van gevraagde diensten en functies, in het kader van gerechtvaardigde belangen van T2A of die van andere partijen, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of op basis van toestemming.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend als wij een of meer wettelijke grondslagen daartoe hebben. Die grondslagen kunnen variëren afhankelijk van de locatie van onze klanten, maar behelzen in het algemeen de verwerking van persoonsgegevens:

 • het aanbieden van gevraagde diensten en functies
  • Om onze diensten te kunnen aanbieden moeten wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals hierboven omschreven. 
 • in het kader van de gerechtvaardigde belangen van T2A of andere partijen
  • Dit omvat mede het gebruiken van persoonsgegevens om de veiligheid en beveiliging van onze klanten te waarborgen en te verbeteren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens om te voorkomen dat er gebruik van onze diensten wordt gemaakt door klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast of gevaarlijk gedrag, onder meer door het bewaren van gegevens van uitgesloten klanten om te voorkomen dat zij apps van T2A gebruiken. Dit betreft onder meer:
   • doeleinden zoals bestrijding van fraude; verbetering van onze diensten, direct marketing, onderzoek en ontwikkeling;
   • het gebruiken van persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de belangen van anderen of het brede publiek, zoals in verband met rechtsvorderingen of verzekeringsclaims, en ter bescherming van de rechten en veiligheid van anderen.
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van T2A; en
 • met toestemming.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens

Voor sommige producten, diensten en functies van T2A is het nodig dat wij, op verzoek van een klant, gegevens met anderen delen. Wij kunnen gegevens tevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, onze dochterondernemingen en partners, om wettelijke redenen of in verband met vorderingen of geschillen. T2A kan de door ons verzamelde gegevens delen:

1- met andere chauffeurs en/of onafhankelijke aanbieders van vervoersdiensten. Dit omvat mede het delen van de voornaam, beoordeling en ophaallocaties en/of afleverpunten van reizigers met chauffeurs.

2- met het brede publiek. Vragen of opmerkingen van klanten die zijn ingediend via openbare fora zoals de blogs en social-mediapagina’s van T2A, zoals persoonsgegevens die in de vragen of opmerkingen die een klant heeft ingediend zijn opgenomen, kunnen voor iedereen zichtbaar zijn.

De website en online-platforms van T2A (daaronder begrepen social-mediakanalen) kunnen verwijzingen – hyperlinks daaronder begrepen – bevatten naar websites, kanalen of social media van andere ondernemingen/personen. T2A is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites, kanalen of media waarnaar men wordt doorgelinkt. Dit Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op het gebruik van die websites, kanalen of media.

3- met houders van een T2A-account. Indien een klant vervoer aanvraagt via een account van een andere partij, kunnen wij de informatie inzake de rit, daaronder begrepen real-time locatiegegevens, delen met de houder van die account. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een reiziger gebruik maakt van de T2A-account van hun werkgever of van een rit die door iemand anders is geregeld.

4- met dienstverleners en zakenpartners van T2A. T2A verstrekt gegevens aan leveranciers, adviseurs, marketingpartners, onderzoeksbureaus en andere dienstverleners of zakenpartners, waaronder:

 • betalingsverwerkers en -facilitatoren;
 • Google, in verband met het gebruik van Google Maps in de apps van T2A (zie het privacybeleid van Google voor informatie over de manier waarop zij gegevens verzamelen en gebruiken);
 • marketingpartners en aanbieders van marketingplatforms, daaronder begrepen advertentiediensten op social media;
 • aanbieders van gegevensanalyses;
 • onderzoekspartners, daaronder begrepen de partners die enquêtes of onderzoeksprojecten uitvoeren in samenwerking met of ten behoeve van T2A;
 • leveranciers die T2A helpen de veiligheid en beveiliging van haar apps te verbeteren;
 • adviseurs, advocaten, accountants en andere professionele dienstverleners;
 • onafhankelijke aanbieders van vervoersdiensten;
 • verzekerings- en financieringspartners; en
 • luchthavens.

5- om wettelijke redenen of bij geschillen. T2A kan persoonsgegevens van klanten delen als wij van mening zijn dat dat verplicht is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, een exploitatievergunning of overeenkomst, een dagvaarding of overheidsverzoeken, of als de bekendmaking ervan anderszins geëigend is in verband met veiligheids- of soortgelijke problemen.

Het bovenstaande omvat mede het delen van persoonsgegevens met wetshandhavingsinstanties, volksgezondheidsambtenaren, andere overheidsinstanties, of andere derden als dat noodzakelijk wordt geacht voor de handhaving van onze Voorwaarden voor Reizigers, Vervoersvoorwaarden of andere beleidsregels, voor het beschermen van de rechten of eigendommen van T2A of van de rechten, veiligheid of eigendommen van anderen, of in het geval van vorderingen of geschillen met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Als u gebruik maakt van een creditcard van iemand anders zijn wij mogelijk wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens, daaronder begrepen rit- of bestelinformatie, te delen met de eigenaar van die creditcard.

6- met toestemming. T2A kan persoonsgegevens van een klant delen voor andere doeleinden dan die in dit beleid zijn beschreven mits wij de klant daarvan op de hoogte stellen en deze toestemming verleent voor het delen van diens gegevens.

Voor gegevens die worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte waarbij geen adequaatheidsbesluit van toepassing is, past T2A de modelcontractbepalingen toe zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Beveiliging

T2A beveiligt uw persoonsgegevens door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en verwerkersovereenkomsten met derden.

Uw rechten

Met inachtneming van de voorwaarden waarin het toepasselijk recht voorziet, kunt u contact met T2A opnemen om de volgende rechten uit te oefenen. U hebt het recht om:

 • informatie in te winnen over hoe T2A uw persoonsgegevens verwerkt;
 • uw persoonsgegevens in te zien; 
 • een bevestiging te ontvangen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en als uw persoonsgegevens inderdaad worden verwerkt, om deze in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen. T2A is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen – dit recht geldt uitsluitend indien en voor zover de wet daarin voorziet;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. T2A is niet altijd verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken – dit recht geldt uitsluitend indien en voor zover het recht daarin voorziet;
 • uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking met uw toestemming plaatsvindt;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing; en
 • om gegevensoverdracht te verzoeken. Dit recht mag uitsluitend worden uitgeoefend als de verwerking plaatsvindt op grond van een overeenkomst met u.

Wij adviseren u, als u vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid of als u een of meer van uw rechten met betrekking tot de door T2A verwerkte persoonsgegevens wenst uit te oefenen, uw verzoek te richten aan Privacy@transferz.com

Wij maken u erop attent dat u, als u van mening bent dat uw rechten als betrokkene zijn geschonden, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een van onze websites bezoekt en waarmee bepaalde klantgegevens worden opgeslagen. Cookies bestaan uit unieke codes waarmee wij u kunnen herkennen als u onze website opnieuw bezoekt en zorgen voor verbetering van uw klantervaring.

Er bestaan verschillende soorten cookies, te onderscheiden naar functionaliteit, bron en/of bewaartermijn. T2A maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, d.w.z. om bezoeken aan de website te meten. Deze cookies laten zien hoe de website wordt gebruikt. Statistische analyses worden gemaakt op basis van de informatie die T2A ontvangt en T2A kan deze analyses aanwenden om de structuur, navigatie en content van onze website en de functionaliteit en klantervaring van onze website en bijbehorende diensten te verbeteren.

Welke cookies gebruiken we?

T2A gebruikt de volgende cookies om de functionaliteit en klantervaring van onze website te verbeteren:

NaamBewaartermijnContent
   
   
   
   

Beheren van cookies

U kunt analytische cookies te allen tijde in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen. Hoe u dit doet leest u in de helpfunctie van uw browser. In uw browser kunt u zien welke cookies er op dit moment op uw computer of mobiele apparaat worden gebruikt en kunt u ervoor kiezen om deze in de toekomst af te wijzen. Deze links bevatten meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren:

Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over dit beleid kunt u contact met T2A opnemen via Privacy@transferz.com